Ethische Commissie

Luc Keunen

Voorzitter en secretaris
 
 
  1. Oprichting
In de schoot van de VZW V.K. VALAARHOF wordt een Ethische commissie opgericht. Het reglement van de Ethische commissie werd door de Algemene Vergadering van de V.Z.W. V.K. VALAARHOF op 3 mei 2007 goedgekeurd en op 20 mei 2011 na toevoeging goedgekeurd.
 
2. Samenstelling 
De ethische commissie bestaat uit een onbepaald aantal leden, jaarlijks door de Algemene Vergadering verkozen, en een onbepaald aantal toegevoegde leden.
 
2.1. Elk jaar, op de datum van de Algemene Vergadering, zijn de leden van de ethische commissie ontslagnemend. De Algemene Vergadering aanvaardt de kandidaturen en benoemt de leden, met eenvoudige meerderheid van stemmen. De ethische commissie kiest uit haar leden een voorzitter en een secretaris. Beide mandaten mogen door één persoon worden waargenomen.
 
2.2. Indien een lid gedurende het werkjaar ontslag neemt, wordt hij/zij tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering, vervangen door een persoon, aangeduid door de maandelijkse werkvergadering.
 
2.3. De toegevoegde leden zijn : trainer(s), begeleider(s), en opgeroepen personen.
 
2.4. De Ethische commissie kan, indien zij van mening is dat dit een meerwaarde geeft aan haar samenstelling, onderzoek en uitspraak, m.b.t. tot een concreet feit, één of meerdere personen uitnodigen om aan haar samenstelling deel te nemen. De Ethische commissie spreekt zich voorafgaandelijk uit over het feit of de uitgenodigde personen enkel adviesrecht dan wel advies- en stemrecht hebben.
 
2.5. De uitgenodigde trainer(s) en begeleider(s) hebben altijd advies- en stemrecht.
 
2.6. De ethische commissie waakt er over dat zij voldoende regelmatig is samengesteld. Dit betekent dat steeds minimaal de helft van de leden aanwezig is, en, zo het gaat om een speler of speelster van de club, minimaal de helft van zijn/haar trainer(s) en/of begeleider(s).
 
3. Bevoegdheid 
3.1. Onsportief gedrag van speler(s)/speelster(s)/trainer(s)/begeleider(s)/eigen supporter(s), zowel aangebracht door anderen, intern en extern de club, als autonoom vastgesteld door leden van de Ethische commissie.
 
3.2. Bemiddeling tussen speler(s)/speelster(s)/trainer(s)/begeleider(s)/eigen supporter(s), zowel aangevraagd door anderen, als op eigen initiatief van leden van de Ethische commissie.
 
3.3. Inbreuken op het reglement van inwendige orde van de VZW VK VALAARHOF, autonoom vastgesteld door leden van de Ethische commissie of aangebracht door anderen.
 
4. Onderzoek en beraadslaging 
4.1. De Ethische commissie onderzoekt nauwgezet de haar voorgelegde, of door haar autonoom vastgestelde problemen.
 
4.2. Zij hoort hiertoe alle personen die zij meent te moeten horen om tot een rechtvaardige beslissing te komen.
 
4.3. Leden van de VZW VK Valaarhof die door de Ethische commissie worden opgeroepen dienen hieraan gevolg te geven. Bij weigering kan de Ethische commissie sancties tegen hen uitspreken.
 
4.4. De Ethische commissie beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen (evenveel ja als neen stemmen) is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij een meerderheid van de leden van de Ethische commissie wenst dat het probleem waarover zij niet tot een uitspraak komt, voorgelegd wordt aan de maandelijkse werkvergadering. In dat geval verwittigt de secretaris van de Ethische commissie de leden van de maandelijkse werkvergadering, dat op de eerstvolgende maandelijkse werkvergadering het probleem, waarvan hij/zij een neutrale beschrijving geeft, zal worden besproken en dat bij eenvoudige meerderheid van stemmen hierover zal beslist worden.
 
5. Uitspraak 
5.1. De Ethische commissie motiveert haar uitspraken, en maakt hiervan een geschreven verslag op. Zij klasseert dit verslag in haar eigen archief, en maakt een exemplaar over aan de secretaris van de vereniging.
 
5.2. De Ethische commissie beslist in principe in eerste en laatste aanleg ; dit betekent dat er tegen haar uitspraak geen beroep meer mogelijk is, met uitzondering van het geen beschreven staat onder 5.3.
 
5.3. De Ethische commissie kan op haar uitspraken terug komen indien :
 
5.3.1. er na haar uitspraak nieuwe elementen bekend worden, die de Ethische commissie niet bekend waren bij haar onderzoek, beraadslaging en uitspraak. In dat geval onderzoekt zij die elementen, spreekt zich uit over de relevantie ervan, en wijzigt zo nodig haar eerste uitspraak. Die nieuwe elementen kunnen door elke rechtstreekse betrokkene aangebracht worden ;
5.3.2. indien een meerderheid van de aanwezige leden van de maandelijkse werkvergadering, nadat iedereen voorafgaandelijk in kennis werd gesteld dat probleem X op die welbepaalde werkvergadering besproken zal worden, de uitspraak van de Ethische commissie aanvecht, en de Ethische commissie verzoekt haar uitspraak te herevalueren, en rekening te houden met de elementen aangebracht door de maandelijkse werkvergadering.
5.3.3. In beide gevallen motiveert de Ethische commissie waarom zij bij haar eerste beslissing blijft, of motiveert zij waarom zij tot een andere beslissing is gekomen.
5.3.4. Bij uitsluiting uit de club wordt de aansluitingskaart bij het Verbond binnengegeven.
 
6. Publiciteit 
6.1. De Ethische commissie maakt een exemplaar van haar verslag over aan de secretaris en aan de voorzitter van de club.
 
6.2. Een uitspraak van de Ethische commissie over een jeugdspeler (- 18 j.) wordt door de secretaris van de Ethische commissie per brief aan zijn/haar ouders bekend gemaakt. Een kopie van deze brief zal overhandigd worden aan de betrokken trainer en/of begeleider. 6.3. Een uitspraak van de Ethische commissie over meerderjarige spelers/speelsters/trainers/begeleiders/eigen supporters wordt de betrokkene(n) per brief kenbaar gemaakt.